Huurvoorwaarden

HomeHuurvoorwaarden
 

Algemene huurvoorwaarden Sono Rent & Event BV

 

Algemeen

 
Het merk SRE behoort tot de onderneming Sono Rent & Event BV.
 
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, (huur)overeenkomsten en facturen van de firma Sono Rent & Event BVAfwijkingen en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts van kracht indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst.
 
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.
 
Alle geleverde goederen blijven ten alle tijde eigendom van Sono Rent & Event BV, tenzij een verkoopovereenkomst afgesloten werd.
 

Huurovereenkomst

 
Bij aanvang van de huur dient een leveringsbon te worden ondertekend. Dit gebeurt bij afhaling van het gehuurde goed door uw diensten of bij levering en plaatsing van het gehuurde goed door onze diensten. Bij levering van het goed dient iemand van uw onderneming / diensten aanwezig te zijn ter goedkeuring, tenzij anders overeengekomen. In dat geval geldt de handtekening van onze chauffeur.
 
De minimum huurperiode is één dag. De verhuring vangt aan de dag waarop het gehuurde goed ter beschikking wordt gesteld aan de huurder, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Ze eindigt op de dag van terugkomst van dit goed in ons magazijn. De huurperiode zal vooraf schriftelijk vastgelegd zijn per mail of vermeld in de specifieke klanthuurovereenkomst. Wijzigingen in duurtijd kunnen nadien, in onderling overleg schriftelijk overeengekomen worden.
 
Alle gehuurde goederen, toestellen, materialen inclusief toebehoren en al wat het normaal gebruik ervan toelaat, wordt geacht conform de geldende reglementering te zijn en wordt in goede staat van werking afgeleverd. Op de leveringsbon die afgetekend wordt bij aflevering, staat de inhoud van het geleverde goed in detail vermeld.
 
Bij retour van het gehuurde goed zal een gezamelijke controle gebeuren. Na controle zal een retourbon afgetekend worden door beide partijen. Hierin staan eventuele gebreken t.o.v. de aanvang van de huurperiode in vermeld. Elke meerprijs die deze gebreken / opmerkingen met zich teweegbrengen zullen aan de huurder aangerekend worden.
 
De huurder erkent volledig in kennis te zijn gesteld van alle gebruiks- en onderhoudsvoorschriften en deze stipt te zullen naleven. De huurder dient het gehuurde goed, bij in ontvangstname, grondig na te zien en zich van de goede werking ervan te vergewissen. Alle klachten in verband met de ontvangen goederen dienen, op straffe van verval, binnen de 24 uur na ontvangst van de geleverde goederen aan de verhuurder worden gemeld en dit per e-mail.
 
De huurder dient zelf zorg te dragen voor vergunningen, inhoud (content in geval van schermen), enz. Eventueel daarmee verbonden kosten zijn voor rekening van de huurder.
 
Het is de huurder niet toegestaan:
  • het goed naar een andere locatie te vervoeren of voor een ander werk te gebruiken, tenzij voorafgaandelijke (schriftelijke) toestemming van Sono Rent & Event BV;
  • aan het toestel reparaties uit te voeren, dan wel vervangende onderdelen en/of andere veranderingen aan te brengen aan het toestel, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Sono Rent & Event BV;
  • Het toestel in onderverhuring te geven, te verpanden of op enige andere wijze aan een derde ter beschikking te stellen.
 
De verhuurder is niet aansprakelijk voor de inhoud (content) afgespeeld op het gehuurde goed, tenzij anders overeengekomen, persoonlijke ongevallen en/of beschadigingen van derden of voorwerpen, machines, installaties en gebouwen, alsmede enige bedrijfsschade, welke dan ook, ontstaan door onjuiste leveringen of fouten en gebreken in de door ons geleverde goederen.
 
De verhuurder kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld tegenover derden voor de materiële of immateriële schade ten gevolge van een stillegging van of een defect aan, het gehuurde goed. Zodra het gehuurde goed ter beschikking is gesteld aan de huurder is hij, de huurder, volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het in huur genomen goed en is het gebruik ervan voor zijn rekening en risico. Hij zal de verhuurder dienen te vrijwaren voor iedere aanspraak van derden terzake.
 
De huurder is volledig verantwoordelijk voor het juiste gebruik en het dagelijks onderhoud. De huurder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen of schade aan derden.
 
De aansprakelijkheid van de verhuurder is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaakschade en letselschade aan zaken en personen, veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan de gehuurde zaak of door opzet of grove schuld door de verhuurder.
 
Bij diefstal van het goed, het vaststellen van schade of enig defect aan het goed, is de huurder verplicht Sono Rent & Event BV hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.
 
De overeenkomst kan steeds door Sono Rent & Event, met onmiddellijke ingang worden beëindigd zonder aanmaning of ingebrekestelling in de volgende gevallen:
  • in geval van achterstal van betaling van de huurprijs;
  • in geval van inbreuk door de huurder op één van de huidige voorwaarden en in elk geval van zware fout of nalatigheid van de huurder;
  • wanneer door de huurder een gerechtelijk akkoord werd aangevraagd of de huurder in staat van faillissement wordt verklaard of onder curatele wordt gesteld of zich buiten de Benelux zou vestigen.
 
De huurder is er toe gehouden het huurgoed onmiddellijk ter vrije beschikking van de verhuurder te stellen en dit binnen de 24 uur na hiertoe in gebreke te zijn gesteld hetzij bij aangetekend schrijven hetzij per e-mail. Elke vertraging zal aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van een forfaitaire vergoeding van 150,00 Euro / Excl. BTW per dag en dit onverminderd en bovenop de verschuldigde gebruiksvergoeding die gelijk is aan de huurprijs.
 
Het is de huurder verboden het gehuurde goed te koop aan te bieden aan een derde partij. De eigendom blijft ten alle tijde van de verhuurder.
 

Transport

 
Op aanvraag van de huurder kunnen wij het gehuurde goed ter plaatse leveren. Wij rekenen hiervoor een kilometertarief aan conform de gangbare tarrieven. Ter plaatse zullen we het gehuurde goed lossen en installeren. Het installeren, laden, lossen en eventuele wachttijden worden in regie afgerekend. Bij langdurige opdrachten zal Sono Rent & Event BV een specifieke overeenkomst afsluiten met betrekking tot de levering en installatie van het gehuurde goed.
 

Verzekering

 

De huurder is verzekerd voor het verhuurde goed. Na aflevering zal, waar nodig, een foto per dossier opgemaakt worden. Het gehuurde goed kan enkel nog verplaatst worden mits schriftelijke toestemming van de verhuurder.

 
De huurder is na aflevering verantwoordelijk voor het gehuurde goed en zal deze volgens het principe van “goede huisvader” beheren en onderhouden. Het principe van “goede huisvader” betekent dat de huurder zich gedraagt als een normaal vooruitziend en zorgvuldig persoon. ‘Vooruitziend’ betekent dat men in redelijkheid zich de nadelige gevolgen van zijn handelen probeert in te beelden, m.a.w. dat men deze probeert te voorzien. ‘Zorgvuldig’ betekent dat men deze nadelige gevolgen probeert te voorkomen door de gepaste voorzorgsmaatregelen te nemen. Op deze manier vrijwaart men het gehuurde goed van schade. Op vraag van de verhuurder zal de huurder een verzekeringspolis voorleggen mbt het gehuurde goed.
 

Betalingsvoorwaarden

 
Bij het afsluiten van een langdurige huurovereenkomst zal aan de huurder een voorschot worden gevraagd dat berekend wordt op basis van de verwachte huurtermijn.
 
Al onze facturen zijn binnen de aangegeven betaaltermijn betaalbaar zonder enige aftrek van korting tenzij anders overeengekomen en zullen na verloop van rechtswege een intrest van 1% per maand meebrengen, zonder aangetekende in Mora stelling of dagvaarding te noodzaken.
 
Klachten of opmerkingen betreffende de factuur dienen uiterlijk binnen de acht dagen aan de verhuurder te worden medegedeeld per aangetekende brief of e-mail. Klachten kunnen nooit aanleiding geven tot uitstel van betaling.
 
Onze sales verantwoordelijken zijn niet gemachtigd betalingen te innen. Het gebruik van incasso documenten of betalingen, vormen geen afwijking van deze betalingscondities. Bij niet-betaling van een factuur binnen de vooropgestelde betalingstermijn, verliest de huurder van rechtswege het voordeel van termijnbetalingen en zijn alle andere sommen zonder verdere ingebrekestelling opeisbaar.
 
De belasting over de toegevoegde waarde is ten allen tijde ten laste van de huurder. De vermelde huurprijzen zijn excl. 21% btw, af ons magazijn, tenzij anders vermeld op de offerte/ factuur.
 
Het bedrag van de onbetaalde facturen zal ten titel van schadevergoeding, van rechtswege verhoogd worden met 15% met een minimum van 125,00 euro vanaf de dag volgend op de vervaldag vermeld op deze factuur, zonder voorafgaandelijke in Mora stelling en onverminderd de hoofdsom, de nalatigheidsintresten, alle innings-, aanmanings- en vervolgingskosten, voor zover bewezen is dat de verschuldigde bedragen zonder gegronde redenen niet op de vervaldag voldaan zijn.
 
Sono Rent & Event BV mag ten alle tijde een externe firma inschakelen om de openstaande bedragen te innen.
 
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd. De gerechts- en uitvoeringskosten zijn voor de verliezende partij.
 
color
https://www.sonorent.be/wp-content/themes/sonorent/
https://www.sonorent.be/
#c1c1c1
style1
scroll
Loading posts...
/home/screentech/domains/sonorent.be/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
off
off